KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Dita e hënë dhe e martë, datat 18 dhe 19 Mars, ishin ditët kur u mbajt trajnimi me temën “Marketingu i Fermës” me këshilltarët publik dhe privat (Ekspertë Bujqësor) të komunave të Kosovës. Ky trajnim ishte një platformë e rëndësishme për të diskutuar dhe prezantuar çështje të rëndësishme në fushën e marketingut të produkteve bujqësore.

Në këtë trajnim, u diskutuan dhe u prezantuan temat e rëndësishme si Marketingu i Fermës, Brendingu i produkteve agroushqimor, ndarja e konsumatorëve, sjellja e konsumatorëve, mënyra e blerjes, vendimet e blerjes, reklamimi, promovimi, dhe shumë tema të tjera që kanë të bëjnë me marketingun e produkteve bujqësore.

Një nga qëllimet kryesore të këtij trajnimi ishte të ndajë praktikat më të mira dhe njohuritë e fituara nga këshilltarët publik dhe privat me fermerët dhe palët e interesuara, në mënyrë që të ndihmojnë në rritjen dhe promovimin e produkteve bujqësore vendore. Trajnimi gjithashtu përfshiu raste studimore nga praktikat më të mira, që u prezantuan si shembuj të suksesit në fushën e marketingut të produkteve bujqësore.

Në fund të trajnimit, këshilltarët publik dhe privat u inkurajuan të vazhdojnë të ndajnë njohuritë dhe praktikat e tyre të mira me fermerët dhe palët e interesuara, duke e bërë kështu një proces të vazhdueshëm që do të ndihmojë në zhvillimin e sektorit bujqësor dhe në rritjen e aftësisë konkurruese të produkteve bujqësore vendore në treg.

Qendra Kosovare për Zhvillim (KDC) ka përfunduar mbajtjen 12 ditore të trajnimeve në Lipjan, në kuadër të këtij projekti.