KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Qëllimet

Zhvillimi i mëtejmë i shoqërisë civile

Përmirësimi socio-ekonomik i jetës së komuniteteve bujqësore në Kosovë

Ndihmë grupeve në nevojë

Llojet e intervenimeve të KDC-së:

–  Avokimi dhe lobimi në mbrojtje të konsumatorit, kualitetin dhe kontrollin e ushqimit dhe përkrahjes së sektorit të bujqësisë,
–  Informimi (përmes broshurave dhe buletineve të ndryshëm),
–  Shkëmbimi i informacionit lidhur me çështjet e zhvillimit rural,
–  Zhvillimi organizativ i shoqatave të fermerëve,
–  Zhvillimi i kapaciteteve të shoqatave lokale përmes trajnimeve dhe punëtorive
– Mbështetja financiare përmes grandeve.