KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Vizioni dhe Misioni

Vizioni

KDC i kontribuon zhvillimit dhe prosperitetit të komuniteteve në zonat rurale ku burrat dhe gratë nga të gjitha grupet etnike kanë mundësi të barabarta në ushtrimin e jetesë së tyre dhe qe te participojnë në shoqëri.

Misioni

KDC përmirëson gjendjen socio-ekonomike  në Kosovë dhe jashtë, përmes forcimit të kapaciteteve zhvilluese të komuniteteve rurale , rritë qasjen e informatave dhe burime për të promovuar të hyra dhe gjenerim të të ardhurave, lehtëson shkëmbimin e dijenisë dhe transferit teknologjik si dhe promovon pjesëmarrjen e qytetare në planifikim  lokal dhe ne vendimmarrje.