KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Rreth Nesh

Qendra Kosovare për Zhvillim (KDC), është një organizatë joqeveritare dhe jofitimprurëse, e themeluar në vitin 2001 me iniciativën lokale dhe mbështetjen e Qendrës Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar (MCIC) dhe Organizatës Ndërkishare për Bashkëpunim Zhvillimor (ICCO) në Holandë.

KDC aktualisht punëson 10 anëtarë të stafit me kohë të plotë dhe bazohet në ekspertizën e 25 konsulentëve lokalë dhe agjentëve të fushës. Bordi përbëhet nga shtatë anëtarë të zgjedhur nga një Asamble prej njëzet anëtarësh. KDC gjithashtu merr mbështetje nga komunitetet lokale: më shumë se 60 bashkëpunëtorë (anëtarë të Shoqatës së Fermerëve, fermerë kryesorë, drejtues fshatrash, etj.) punojnë vullnetarisht.

Grupet e synuara

Aktivitetet e KDC fokusohen në zhvillimin rural, punësimin dhe gjenerimin e të ardhurave, shoqërinë civile dhe shpërndarjen e informacionit. Ndihma e KDC-së synon veçanërisht sipërmarrësit, Shoqatat e Fermerëve (FA), fermerët, gratë e veja dhe grupet e pakicave. Partnerët e saj lokalë përfshijnë anëtarë të FA, grupe të ndryshme etnike fermerësh, kooperativa bujqësore, departamente të bujqësisë dhe Ministrinë e Bujqësisë.

Anëtarë
0 +
Konsulentë
0 +
Bashkëpunëtorë
0 +