KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Përkrahur nga Ministria e Punës dhe Mirëqenie Sociale

Implementuar nga  Qendra Kosovare për Zhvillim – KDC Gjakovë

Qëllimi i Projektit : Kontributi në rritjen e punësimit tek të rinjët dhe gratë si dhe përmirësimin  e  aftësive konkurruese  nga mosha 18 -30 vjeq në regjionin e Gjakovës.

Objektivat e Projektit :

  • Krijimin e një mekanizmi i cili do të ndërlidhë kërkesat e punëkërkueseve dhe tregut të punës në regjionin e Gjakovës,
  • Forcimin e kapaciteteve në lidhje me edukimin  e të rinjëve / grave punëkërkuese në lidhje me kërkesat e tregut të punës,
  • Përmirësmin e bashkëpunimit ne mes OSHC dhe institucioneve komunale, te rinjëve / grave punëkërkuese në procesin e kërkimit dhe gjetjes se punës

Perfituesit e projektit janë të rinjët  dhe gratë punëkërkuese në lidhje me kërkesat e tregut të punësnë regjionin e Gjakovës.

Rezultatet e Projektit :

  • Ngritja e kapaciteteve të grupeve të rinjëve dhe grave në trajnimet e organizuara nga KDC, ( 60 pjesëmarres të ndare në 3 grupe);
  • Forcimin e kapaciteteve në lidhje me kërkesat e tregut të punës,
  • Përmirësmin e bashkëpunimit ne mes OSHC dhe institucioneve komunale, të rinjëve dhe  grave punëkërkuese në procesin e kërkimit dhe gjetjes se punës,
  • Shprëndarja e materialeve trajnuese për pjesëmarrësit e trajnimit,
  • Vlërësimet e pjesëmarrësve dhe vlerësimet e trajerëve dhe temave të trajnimit 

Kohëzgjatja e Projektit : 01.11.2019 deri me 29.02.2020