KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar Mali i Zi – Kosovë 2014-2020 nën Instrumentin për Asistencën e Para -Aderimit (IPA II)

                        PROJEKTI: “VEPRO MENQUR –   KURSE UJIN”

 Realizuar nga :Qendra Kosovare për Zhvillim – KDC, (Zbatuesi Kryesor);

 Kompania e Ujësjellësit VODOVOD “Bistrica” – SHPK Bijelo Polje ( Bashkë – Zbatuesi 1)

Kompania Regjionale e Ujit   “ Hidrodrini” –SH.A Pejë (Bashkë –  Zbatuesi 2 ).

Objektivi i Përgjithshëm:

Stimulimi i krijimit të sistemit për mjedis të qëndrueshëm duke përmirësuar menaxhimin e burimeve natyrore në zonën ndërkufitare në Mal të Zi dhe Kosovë.

Objektivi(et) specifik:

Zhvillimi i potencialit të komunës së Pejës dhe Bjelo Poljes në menaxhimin e mbrojtjes dhe ruajtjes së burimeve ujore

Grupet e synuara

Ndërmarrjet publike të ujit në komunën e Pejës, Kosovë dhe komunën e Bijelo Poljes, Mali i Zi, banorët dhe përfituesit e tyre

Rezultatet e pritshme

 • Përmirësimi i menaxhimit të ujërave në komunën e Pejës (Kosovë) dhe Bjelo Polje (Mali i Zi);
 • Rritja e njohurive dhe vetëdijes së popullatës në Pejë dhe Bijelo Polje për nevojën dhe rëndësinë e ruajtjes së burimeve ujore.
 • Përmirësimi i menaxhimit të ujërave në komunën e Pejës (Kosovë) dhe Bjelo Polje (Mali i Zi).

Aktivitetet:

 • Kryerja e një hulumtimi për vlerësimin e nevojave për gjendjen aktuale të menaxhimit të ujërave në Pejë dhe Bjelo Polje;
 •  Prokurimi, shpërndarja dhe instalimi i sistemit smart të ujëmatësve në zonat   e përzgjedhura  në komunat ndërkufitare;
 • Trajnimet për ngritjen e kapaciteteve për menaxhimin e sistemit dhe instalimin e mjeteve për matjen e sistemeve të ujit;
 • Regjistrimi i sistemeve të furnizimit me ujë dhe futja e të dhënave në zyrat e sistemeve të dhënave në të dy kompanitë rajonale të ujit;
 •  Hulumtimi mbi humbjet  dhe tarifat  e ujit në ndërmarrjet e ujësjellësit në Pejë dhe Bijelo Polje;
 • Kryerja e vizitave studimore në kompanitë publike në Pejë dhe Bijelo Polje për shkëmbimin e përvojave dhe shkëmbimin e njohurive;
 • Konferenca fillestare për prezantimin e projektit;
 • Krijimi i Planit të Komunikimit dhe Vizibilitetit.
 • Dizajnimi dhe përditësimi i web faqeve  për të dyja kompanitë;
 • Fushata informuese dhe edukative për shfrytëzimin e ujit në rajonet e synuara  ndër regjionale;
 • Konferenca përmbyllëse për prezantimin e rezultateve

Shuma totale e projektit :  523,537.60 EUR

Kohëzgjatja e Projektit : 24 muaj, (Shkurt, 2023 – Shkurt 2025)