KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar Mal i Zi – Kosovë  IPA 2 / 2011- 2013

Implementuar nga : Kompania Regjionale e Ujit “ RADONIQI” – Gjakovë

Qendra Kosovare për Zhvillim – KDC Gjakovë

Ndërmarrja Publike e Ujësjellësit “ VODOVOD BISTRICA” dhe

Shoqata për Avanim dhe Trajtim të Ujësjellësit dhe Mbeturinave të Ujit”- Bjello Polje

Objektivi i Përgjithshëm  i projektit ka qenë  kontributi në zhvillimin e qëndrueshëm mjedisor në zonën ndërkufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi përmes përmirësimit të mbrojtjes dhe menaxhimit të burimeve natyrore.

.Objektivi Specifik është përmirësimi i mbrojtjes dhe menaxhimit të resurseve ujore natyrore në komunat e Gjakovës dhe BijeloPoljes.

Grupi Qëllimor : Ndërmarrjet Publike për Ujin në komunën e Gjakovës (Kosovë) dhe komuna e Bjelo Poljes (Mali I Zi).

Përfituesit Përfundimtarë: janë banorët në zonat ndër- kufitare dhe popullata e Kosovës dhe Mali të Zi,

Rezultatet e Projektit:

  • Mbrojta dhe menaxhimi i burimeve natyrore të ujit në Gjakovë dhe në Bjelo Polje ,
  • Rritja e njohurive dhe ndërgjegjësimit të popullatë në Gjakovë dhe në Bjelo Polje mbi nevojën dhe rëndësinë e ruajtjes së burimeve të ujit
  • Forcimi i kapaciteteve dhe bashkëpinimit në mes të ndërmarrjeve te ujit në Gjakovë dhe Bjelo,


     Kohëzgjatja Dhjetor 01,2015 – Nëntor 30,2016