KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Në kuadër të projektit: “Zhvillimi I Zonave Rurale përmes Avansimit të shërbimeve Këshillimore të financuar nga MBPZHR dhe impelementuar nga Qendra Kosovare për Zhvillim-KDC u mbajtën Këshillime-Trajnime me grupe të fermerëve në Komunat përkatëse.

SHTIME

Dt.13.06.2024

Këshillimet-Trajnimet janë mbajt në objektin e Komunës të organizuar nga Këshilltari Publik Ejup Ismajli

Tema: “Përgaditja për mjaltë e bletëve të forta


Trajnere: Këshilltare Private Venera Kelmendi