KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Projekt i financuar nga BE dhe menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë;

Implementuar nga: Qendra Kosovare për Zhvillim – KDC;

Lokacioni: Kosova, Rajoni Ekonomik Perëndimor, komuna e Gjakovës dhe vende të tjera në rajonin perëndimor të Kosovës Grupi kryesor i synuar i projektit : Bizneset lokale me objekte mbështetëse në regjionin perëndimor.

Objektivi i përgjithshëm i projektit:

  • Kontributi në rritjen e qëndrueshme ekonomike në regjionin perëndimorë të Kosovës;

Objektivi specifik i projektit :

  • Përmirësimi i ambientit për sektorin privat në regjionin perëndimor;

Aktivitetet:

1. Krijimi i mbështetjes në infrastrukturën e biznesit;

2. Përkrahja e sektorit të bujqësisë dhe turizmit;

3. Përmirësimi i infrastrukturës lokale të biznesit me mjedis të favorshëm

Rezultatet :

  • U realizua me sukses renovimi  dhe paisja e  Qendrës Multifunksionale
  • U siguruan dhe u shpëndanë nëpër pika të ndryshme të frekuentuara shportat  per selektimin e mbetjeve
  • U relizuan shumë trajnime dhe fushata vetëdijesimi

Kohëzgjatja e Projektit: 31.01.2013 deri me 30.01.2015